Compromís per Crevillent sol·licita el seguiment dels acords i la modificació del reglament del plenari

Els grups de l’oposició tenen diferents instruments democràtics per participar en l’activitat del municipi i aportar iniciatives que milloren la qualitat democràtica, millorant així el dia a dia de la ciutadania. Compromís per Crevillent pensa que entre aquests instruments hi han les mocions, propostes que els diferents grups municipals presenten al plenari de la corporació per al seu estudi, debat i consideració.

Per al Grup Municipal Compromís per Crevillent, les mocions tenen una importància extraordinària en el joc democràtic dels municipis, ja que  representen una eina essencial perquè els grups municipals puguin contribuir en la política que es fa al municipi i, d’aquesta manera, ajudar a aconseguir un major pluralisme en les accions de govern, tot repercutint en última instància en la ciutadania. José Manuel Penalva informa que, la majoria de les mocions aprovades tenen un impacte directe en la ciutat i per tant, milloren o solucionen problemes reals i concrets.

El Grup Municipal de Compromís ha comprovat com algunes de les mocions presentades pels diferents grups de l’oposició, aprovades per la majoria del plenari, no suposen que es porten a la pràctica els acords que inclouen en un termini raonable de temps. En l’opinió del portaveu municipal, José Manuel, prendre en consideració una moció i per tant aprovar-la en plenari ha d’equivaldre a adquirir un clar compromís per materialitzar allò acordat.

A més l’última modificació reglamentària que afecta a la presentació d’una moció per grup polític, limita la capacitat d’iniciativa dels grups en quant a la matèria resolutiva de competència plenària, en una Corporació que és plural i on cap grup ni el propi Govern Municipal ostenta la majoria absoluta del Ple. I no pot justificar-se aqueixa limitació per la durada dels Plenaris de forma prèvia ja que l’Alcalde està facultat per a establir uns altres temps d’intervenció o avançar les horaris de les sessions segons el contingut, amb acord unànime de tots els Grups Polítics.

El Grup municipal Compromís per Crevillent, preten que s’estimen uns acords que vajen en la direció d’encomanar a la Secretaria General del plenari a que elabore un informe que incloga totes les mocions i declaracions institucionals aprovades i el seu grau d’acompliment. A més, que elabore un informe semestral que incloga totes les mocions i declaracions institucionals.

José Manuel, també proposa que per part de la Junta de Portaveus es planteje la modificació parcial del Reglament Orgànic del Ple al objecte de que els Grups Polítics puguen presentar sense cap límit qualsevol proposta d’acord que siga competència del Ple de l’Ajuntament.

Aquest límit contemplat en l’actual reglament es mantindrà respecte a mocions o propostes d’acord referides a matèries que no siguen competència del Plenari conforme a la Llei de Bases de Règim Local vigent.

 

 

Compromís per Crevillent solicita el seguimiento de los acuerdos y la modificación del reglamento del plenario

Los grupos de la oposición tienen diferentes instrumentos democráticos para participar en la actividad del municipio y aportar iniciativas que mejoran la calidad democrática, mejorando así el día a día de la ciudadanía. Compromís per Crevillent piensa que entre estos instrumentos han las mociones, propuestas que los diferentes grupos municipales presentan al plenario de la corporación para su estudio, debate y consideración.
Para el Grupo Municipal Compromís per Crevillent, las mociones tienen una importancia extraordinaria en el juego democrático de los municipios, puesto que representan una herramienta esencial porque los grupos municipales puedan contribuir en la política que se hace al municipio y, de este modo, ayudar a conseguir un mayor pluralismo en las acciones de gobierno, repercutiendo en última instancia en la ciudadanía. José Manuel Penalva informa que, la mayoría de las mociones aprobadas tienen un impacto directo en la ciudad y por lo tanto, mejoran o solucionan problemas reales y concretos.
El Grupo Municipal de Compromís ha comprobado como algunas de las mociones presentadas por los diferentes grupos de la oposición, aprobadas por la mayoría del plenario, no suponen que se traen a la práctica los acuerdos que incluyen en un plazo razonable de tiempo. En la opinión del portavoz municipal, José Manuel, tomar en consideración una moción y por lo tanto aprobarla en plenario tiene que equivaler a adquirir un claro compromiso para materializar aquello acordado.
Además la última modificación reglamentaria que afecta a la presentación de una moción por grupo político, limita la capacidad de iniciativa de los grupos en cuanto a la materia resolutiva de competencia plenaria, en una Corporación que es plural y donde ningún grupo ni el propio Gobierno Municipal ostenta la mayoría absoluta del Pleno. Y no puede justificarse esa limitación por la duración de los Plenarios de forma previa puesto que el Alcalde está facultad para establecer otros tiempos de intervención o avanzar los horarios de las sesiones según el contenido, con acuerdo unánime de todos los Grupos Políticos.
El Grupo municipal Compromís per Crevillent, pretende que se estimen unos acuerdos que bajen en la direción de encomendar a la Secretaría General del plenario a que elaboro un informe que incluya todas las mociones y declaraciones institucionales aprobadas y su grado de desempeño. Además, que elaboro un informe semestral que incluya todas las mociones y declaraciones institucionales.
José Manuel, también propone que por parte de la Junta de Portavoces se haga la modificación parcial del Reglamento Orgánico del Pleno al objeto de que los Grupos Políticos puedan presentar sin ningún límite cualquier propuesta de acuerdo que sea competencia del Pleno del Ayuntamiento.
Este límite contemplado en el actual reglamento se mantendrá respecto a mociones o propuestas de acuerdo referidas a materias que no sean competencia del Plenario conforme a la Ley de Bases de Régimen Local vigente.

Arxivat en: Ajuntament de Crevillent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *