Compromís presenta esmenes als pressupostos del PP

 Compromís presenta en la Comissió d’Hisenda vint-i-sis esmenes al projecte de pressupostos presentat pel PP per un valor total que supera el milió d’euros.

Les principals esmenes que es presenten suposaran l’increment de la partida destinada a les necessitats bàsiques dels crevillentins i crevillentines amb dificultats econòmiques per a afrontar qüestions bàsiques com l’habitatge, l’alimentació o el pagament de l’aigua o de la llum.
Les esmenes estan configurades en dos blocs. Un d’elles que afecta a l’apartat de les subvencions nominatives, açò és aquelles subvencions que es donen directament a criteri del propi Govern Municipal sense concurrència pública.
La proposta de Compromís per Crevillent és que totes les subvencions s’agrupen per àrees i existisca pública concurrència en cadascuna d’elles. La proposta ascendeix a 571 mil euros. Per a Jesús Ruiz, Portaveu adjunt i vocal de la Comissió d’Hisenda “totes les entitats i associacions de la localitat han de tenir les mateixes oportunitats d’accedir a les subvencions per açò és necessari que existisquen unes bases concretes i que les subvencions estiguen condicionades a sufragar activitats d’interès per al conjunt de la ciutadania crevillentina.”
L’altre bloc d’esmenes es refereix a les inversions per a enguany que ha de realitzar l’Ajuntament, en les quals cal destacar:
• Propostes mediambientals per a reactivar l’ús del Parc Natural del Fondo des de Sant Felipe de Neri
• Incrementar les infraestructures esportives amb un nou circuit de Running
• Un nou conveni amb Creu Roja per a atendre els primers auxilis en les instal·lacions esportives
• Creació d’una fundació per a la recuperació del patrimoni etnològic per a un futur museu.
• Pla d’inversions per als barris perifèrics de Crevillent i pedanies.
• Un Pla Municipal per a la reactivació econòmica i de l’ocupació.
• Increment de les ajudes econòmiques per a les necessitats bàsiques.
• Un pla de foment de regeneració i renovació urbana
• Creació d’un espai caní.
Totes aquestes noves inversions suposen una quantitat de prop de 450.000 euros. Segons Jesús Ruiz, l’aprovació d’aquestes esmenes suposa una millora important i canalitzar com menys alguns dels problemes que té el nostre municipi.
Afig Jesús Ruiz que cal destacar que totes aquestes modificacions no suposa cap increment en la partida global de despeses, ja que de forma coherent amb la congelació dels impostos que també ha defensat Compromís para enguany, aquests no es varien. Per tant a aquestes propostes de despeses es presenten unes modificacions en diverses partides pel mateix import. En la seua majoria retallant aquelles partides referents a protocol, publicitat i unes altres que podrien suplantar-se amb posterioritat a través de modificacions pressupostàries.
Al marge d’aquestes propostes, per a Compromís és important que comencen a revertir-se moltes de les privatitzacions i contractes que el PP ha imposat durant els seus anys de majoria absoluta i que suposa una important restricció per a la realització de noves polítiques d’impuls i dinamització econòmica i social de Crevillent.
Jesús Ruiz ha manifestat que el seu grup ha traçat com a objectius per a aquest exercici 2016 que s’estudie la reversió i municipalizació de la gestió del Centre Jove i dels Conserges i manteniment de les instal·lacions esportives.

Compromís presenta enmiendas a los presupuestos del PP

Compromís presenta en la Comisión de Hacienda veintiséis enmiendas al proyecto de presupuestos presentado por el PP por un valor total que supera el millón de euros.

Las principales enmiendas que se presentan supondrán el incremento de la partida destinada a las necesidades básicas de los crevillentinos y crevillentinas con dificultades económicas para afrontar cuestiones básicas como la vivienda, la alimentación o el pago del agua o de la luz.

Las enmiendas están configuradas en dos bloques. Uno de ellas que afecta al apartado de las subvenciones nominativas, esto es aquellas subvenciones que se dan directamente a criterio del propio Gobierno Municipal sin concurrencia pública.

La propuesta de Compromís per Crevillent es que todas las subvenciones se agrupen por áreas y exista pública concurrencia en cada una de ellas. La propuesta asciende a 571 mil euros.  Para Jesús Ruiz, Portavoz adjunto y vocal de la Comisión de Hacienda “todas las entidades y asociaciones de la localidad deben tener las mismas oportunidades de acceder a las subvenciones por ello es necesario que existan unas bases concretas y que las subvenciones estén condicionadas a sufragar actividades de interés para el conjunto de la ciudadanía crevillentina.”

El otro bloque de enmiendas se refiere a las inversiones para este año que debe realizar el Ayuntamiento, en las que cabe destacar:

  • Propuestas medioambientales para reactivar el uso del Parque Natural del Hondo desde San Felipe de Neri
  • Incrementar las infraestructuras deportivas con un nuevo circuito de Running
  • Un nuevo convenio con Cruz Roja para atender los primeros auxilios en las instalaciones deportivas
  • Creación de una fundación para la recuperación del patrimonio etnológico para un futuro museo.
  • Plan de inversiones para los barrios periféricos de Crevillent y pedanías.
  • Un Plan Municipal para la reactivación económica y del empleo.
  • Incremento de las ayudas económicas para las necesidades básicas.
  • Un plan de fomento de regeneración y renovación urbana
  • Creación de un espacio canino.

Todas estas nuevas inversiones suponen una cantidad de cerca de 450.000 euros. Según Jesús Ruiz, la aprobación de estas enmiendas supone una mejora importante y encauzar cuanto menos algunos de los problemas que tiene nuestro municipio.

Añade Jesús Ruiz que cabe destacar que todas estas modificaciones no supone ningún incremento en la partida global de gastos, ya que de forma coherente con la congelación de los impuestos que también ha defendido Compromís para este año, estos no se varían. Por tanto a estas propuestas de gastos se presentan unas modificaciones en diversas partidas por el mismo importe. En su mayoría recortando aquellas partidas referentes a protocolo, publicidad y otras que podrían suplantarse con posterioridad a través de modificaciones presupuestarias.

Al margen de estas propuestas, para Compromís es importante que comiencen a revertirse muchas de las privatizaciones y contratos que el PP ha impuesto durante sus años de mayoría absoluta y que supone una importante restricción para la realización de nuevas políticas de impulso y dinamización económica y social de Crevillent.

Jesús Ruiz ha manifestado que su grupo ha trazado como objetivos para este ejercicio 2016 que se estudie la reversión y municipalización de la gestión del Centre Jove y de los Conserjes y mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *